Privacyverklaring

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van J. van Opdorp en Zonen BV (hierna te noemen “VOT” of “wij”). VOT is gevestigd in Sas van Gent aan de Nijverheidsstraat 2.
Het KVK-nummer van VOT in Nederland is: 21004358. VOT is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en berijders van VOT, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van VOT.


Van Opdorp Transportgroep

Wat is het algemene privacybeleid van VOT?

 • VOT respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.vanopdorp.com en van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • VOT stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • VOT deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijke verplichting.
 • VOT is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren. Daarbij houdt VOT altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens én hoe komen wij hier aan? VOT verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten;
 • uw gegevens doorgeeft aan VOT via persoonlijk contact, e-mail, website of per telefoon;
 • een zakelijke relatie met VOT heeft;
 • solliciteert bij VOT.

De meeste gegevens die we van u verzamelen, levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

VOT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Communicatie
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld inzake een behandeling van een offerte of een contract. Verder om u te informeren over onze dienstverlening en om u op de hoogte te stellen van de actuele ontwikkelingen.

Sollicitatieprocedure
Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

Wet- en regelgeving
We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Als u VOT toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt VOT?

VOT verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

1. Planning
Bij de afdeling planning van VOT kunt u terecht voor al uw vragen, offertes en contractafhandeling van VOT. Soms vraagt de afdeling planning of u bepaalde gegevens wilt verstrekken, zodat zij u goed van dienst kunnen zijn. Soms is het nodig om uw gegevens te delen met derden.

2. Inkoop | Leveranciers | Tussenpersonen
VOT verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers en tussenpersonen die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van overeenkomsten. De gegevens die VOT van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

3. Sollicitaties
Als u bij VOT solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

 • Naam en adres;
 • Mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortedatum, geboorteplaats;
 • geslacht;
 • CV, informatie over opleidingen, cursussen, stages en werkervaring;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat (bijvoorbeeld referenties, getuigschriften, nationaliteit, werkvergunning);
 • Overige gegevens die u ons hebt verstrekt.

VOT gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

VOT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wat houdt dat concreet in?

Klantgegevens worden bewaard zolang u klant bent van VOT. Na einde samenwerking bewaart VOT maximaal 7 jaar uw persoonsgegevens.

Leveranciersgegevens worden bewaard zolang we zaken doen en zo lang we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Gegevens van sollicitanten worden maximaal 4 weken na afronding van een sollicitatie bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. De gegevens worden uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Delen we uw gegevens?

Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen op onze servers. VOT verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt VOT uw gegevens alleen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in verkeerde handen vallen. De maatregelen die wij onder andere treffen zijn:

 • het beveiligen van onze website;
 • software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
 • alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VOT. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indien om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pz@vanopdorp.com.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via pz@vanopdorp.com. Uiteraard hopen wij hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van VOT wijzigt?

De regels rondom de bescherming van onze persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie is te vinden op onze website.